Moratórium II. Kilépési nyilatkozat
KILÉPÉSI nyilatkozat
a 2020. évi CVII. törvény („Moratórium II. Törvény”) szerinti fizetési moratórium tekintetében
A Raiffeisen Bank Zrt.-nél („Bank”) fennálló, a Moratórium II. Törvény hatálya alá tartozó alább megjelölt hitel- és kölcsönszerződése(i)m („Szerződés”) tekintetében - a Bank honlapján https://www.raiffeisen.hu/moratorium2 nyújtott általános tájékoztatás alapos áttanulmányozását és tudomásulvételét követően - az alábbi nyilatkozatokat teszem.
Kérjük, adja meg az alábbi adatait, és jelölje a megtenni kívánt nyilatkozatokat!
NÉV*
SZÜLETÉSI NÉV*
SZÜLETÉSI HELY*
SZÜLETÉSI DÁTUM*
v
v
v
ANYJA SZÜLETÉSI NEVE*
TELEFONSZÁM*
E-MAIL CÍM*
(Kérjük, a Banknál bejelentett e-mail címét adja meg. Amennyiben itt megadott e-mail címe eltér a Banknál rögzítettől, azonosítása érdekében munkatársaink telefonon felkereshetik.)
E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE*
*A mező kitöltése kötelező.
Nyilatkozom, hogy az alábbiakban jelölt Szerződése(i)m tekintetében NEM kívánom igénybe venni a Moratórium II. Törvény alapján biztosított fizetési moratóriumot.
Kérjük jelölje, mely Szerződése(i) vonatkozásában nem kéri a fizetési moratóriumot!
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hitelkártya szerződése vonatkozásában (is) kilép a fizetési moratóriumból, akkor a hitelkártya szerződésből eredő, fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi tőke, kamat és díj tartozása visszavezetésre kerül a hitelkártya-számlájára legkésőbb a jelen nyilatkozat Bank általi feldolgozását követő 10 napon belül, de legkésőbb a 10-dik napot követő havi számlakivonat elkészítéséig. Ezt követően a havi zárási egyenleg és abból számított minimum fizetendő összeg a moratóriumból visszavezetett tartozásainak figyelembevételével kerül megállapításra, és a hitelkártya kivonaton közölt fizetési kötelezettségeinek ennek megfelelően kell eleget tennie.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben bankszámlahitel szerződése vonatkozásában (is) kilép a fizetési moratóriumból, akkor a kilépés feldolgozását követően a bankszámlahitel szerződésből eredő, fizetési moratóriummal érintett és ekként elkülönített valamennyi kamat és díj tartozása visszavezetésre kerül a bankszámlájára.
Minden Szerződésemre vonatkozóan nyilatkozom.
A Banknál fennálló, 2020. március 18-ig folyósított egyetlen Szerződésem tekintetében sem kívánom igénybe venni a fizetési haladékot. A Szerződés(ek)ből eredő kötelezettségeimet a Szerződés(ek)ben foglaltak szerint kívánom teljesíteni.
Megjelölöm, hogy melyik Szerződése(i)mre vonatkozóan nyilatkozom.
Az alábbi, a Banknál fennálló, 2020. március 18-ig folyósított Szerződése(i)m vonatkozásában NEM kívánok élni a fizetési moratórium lehetőségével. A Szerződés(ek)ből eredő kötelezettségeimet a Szerződés(ek)ben foglaltak szerint kívánom teljesíteni.
Felhívjuk a figyelmét, hogy kilépés esetén – eltérő kérelme hiányában – a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriumra tekintettel 2021. január 1-től a kilépésig már elhalasztott fizetési kötelezettségeinek is eleget kell tennie.
A fentieket tudomásul véve felhatalmazom a Bankot, hogy a hitel/kölcsön törlesztésre megjelölt számlá(i)mat a 2021. január 1-től elhalasztott fizetési kötelezettségeim összegével automatikusan megterhelje. Vállalom, hogy a törlesztésre megjelölt számlán a fizetési kötelezettségeim teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítom.
Eltérően kívánok nyilatkozni és az alábbi Szerződése(i)m kapcsán NEM kívánom megfizetni a 2021. január 1-től a kilépésig már elhalasztott fizetési kötelezettségeimet.
Megértettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A Bank a kilépési nyilatkozatot a megerősítést követő 5 munkanapon belül dolgozza fel.
BEKÜLDÖM A NYILATKOZATOT